Общи условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящият документ представлява общите условия за използването на интернет сайта https://victima.net

Чл.2. “ФЛЕКСИБЪЛ БИТ” ЕООД администрира интернет сайта https://victima.net, (наричан за краткост тук „Сайта“). „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице или юридическо лице, използващо услугите на сайта. 

Чл. 3. “ФЛЕКСИБЪЛ БИТ” ЕООД („ФБ”) е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 204040752, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, район Слатина, ул. Кутловица № 15, ап. 13.

Чл. 4. При необходимост може да се свържете с ФБ на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес: info@flexiblebit.com

Чл. 5. Сайта, информацията и услугите, предлагани в нея, функционират при описаните в тези Общи условия правила. Използването на Сайта предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко
Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Сайта, той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

Чл. 6. “ФЛЕКСИБЪЛ БИТ” ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се представи на потребителите от момента, в който е публикуван на интернет страницата https://victima.net.

 1. Характеристики на електронен магазин

Чл. 7. Електронният магазин е достъпен на адрес в интернет www. victima.net, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки, включително следното:

 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
 7. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

Чл. 8. Сайтът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 9. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Сайта се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителите заплащат на Сайта възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Сайта на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

 

Чл. 10. (1) Потребителите и Сайта се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на резервация.

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Купи” или “Резервирай”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Сайта потвърждава извършената от Потребителя резервация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на резервацията. Потребителя потвърждава резервацията и сключването на договора чрез заплащане на резервационна такса. След потвърждаването между Потребителя и Сайта възникват договорни отношения.

(5) При извършване на резервацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в резервацията си, в случай на промяна.

(6) Сайта не носи отговорност, в случай, че поради липса на извършена резервацията Потребителя не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Потребителите и без извършването на резервацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

Чл. 11. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Сайта, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителя има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Сайта изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Сайта на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(5) Сайта не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Сайта може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 1. I ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Поотребителите използват предимно интерфейса на страницата на Сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Сайта и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с Сайта е Потребителя съгласно данните, предоставени при регистрацията.

(5) Сайта включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на резервацията на Потребителя при Сайта или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Сайта. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Сайта.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Сайта изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Сайта доставя информация на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 13. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на способ и момент за плащане на цената.

Потвърждение на поръчката;

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Потребителте, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Сайта са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Сайта в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Сайта и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в Сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Сайта.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Сайта посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(7) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

 

Чл. 16. (1) Потребителят се съгласява, че Сайта има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Сайта доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

 

Чл. 18. Потребителя трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Сайта и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Сайта.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Сайта предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Сайта ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

(3) Сайта приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Потребителите се съгласяват, че Сайта има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

 

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Сайта има право да изисква от Потребителите да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Сайта, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

(2) Сайта и Потребителя се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потреителя след изричното му уведомяване от Сайта и ако Потребителя не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Сайта, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Сайта публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. I ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Сайта се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

За неуредените въпроси от настоящите договорни условия важи законодателството на Република България. Най-актуалната и в сила версия на настоящите договорни условия е достъпна на
интернет сайта на https://victima.net

Възстановяване на заплатени суми 

 

Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след уведомяване по телефон или имейл не по-късно от 72 часа преди часа на направената от вас резервация! Депозита / капарото не подлежи на възстановяване при неявяване на клиенти в резервирания от тях ден и час и без предупреждение за това им действие.

 

Ако сте заплатили по банков път, то в 14 дневен срок, средствата ще ви бъдат възстановени във банкова сметка, от която е извършено плащането. В случай, че сте заплатили по банков път с вносна бележка, то трябва да пазите този документ, за да ви възстановим сумата в брой на момента в нашия офис.